ЩО Е ТО COPY ADVICE?

Бърза, ефективна и конфиденциална услуга, предназначена да ви помогне да създадете рекламна кампания в съответствие с изискванията на Националния етичен кодекс за реклама и маркетинг комуникация. 

Предварителният преглед (Copy Advice) може да ви помогне да избегнете жалби от потребители и конкуренти и санкции от страна на Етичната комисия на Националния съвет за саморегулация (НСС) и от страна на други органи, което може да е едновременно скъпо и увреждащо репутацията на фирмата.  

Услугата Copy Advice ще ви спести три неща, които са много ценни:  

ПариПредварителният преглед(CopyAdvice) ще ви спести разхода от възможно спиране на рекламната кампания и свързаните с това неустойки и загуби. 

Време: Нарушенията на етичните правила и изпълнението на последващите препоръки от страна на Националния съвет за саморегулация (НСС) могат да отнемат ценно време както на рекламодателя, така и на рекламната агенция. 

Репутация и доверие: Грешките могат да увредят вашите взаимоотношения с потребителите, клиентите и дори вътре в колектива, да не говорим за негативното обществено мнение, което може да се създаде.

 Кой предоставя услугата CopyAdvice в България?
Услугата се предоставя от Националния съвет за саморегулация (НСС) под формата на становище за съответствие с Етичния кодекс и препоръка за необходимите промени. Услугата се предоставя по искане на рекламодател, рекламна агенция или медия.

Кога да поискате CopyAdvice
За предварителен преглед можете да се обръщате към НСС във всяка фаза на творческия процес – идея, дизайн, готово копие – но колкото по-рано, толкова по-добре, така ние ще ви посочим потенциалния проблем преди вие да сте изразходвали време и ресурс в грешна посока.

Търсенето на съвет в ранна фаза на подготовка на рекламната кампания осигурява на рекламодателите и агенциите една по-голяма степен на сигурност, че търговската комуникация ще отговаря на най-високите етични стандарти в практиката. В същото време, CopyAdvice дава по-голяма увереност, че рекламната кампания няма да бъде спряна заради нарушение на етичните норми и ще се избегнат щетите върху обществената репутация на фирмата. В по-широк контекст, Copy Advice осигурява защита на репутацията на самата реклама като вид дейност.

Задължава ли ви CopyAdvice
Услугата, предоставяна от НСС обичайно не е задължителна за рекламодателя, агенцията или медията, която я е поискала. Очаква се обаче, те да се съобразят със нея, особено когато предварителен преглед eпрепоръчан от Етичната комисия.

Гарантира ли CopyAdvice, че няма да се получат жалби срещу съответната реклама?
Услугата Copy Advice намалява риска от допускане на нарушения на правилата и последващи жалби свързани с това, въпреки че тя не може напълно да елиминира този риск. Ултимативната отговорност за етичността на рекламите носи рекламодателят. Ако негов конкурент или потребител идентифицира преувеличено или заблуждаващо твърдение например, много вероятно е да се получи жалба и тя да бъде уважена от Етичната комисия. Също така в областта на обидата, е много трудно да се предвидят обществените реакции, които понякога се влияят от актуални събития и противоречия. 

Влияе ли предоставената услуга CopyAdvice на решението на Етичната комисия в случай на жалба за нарушение на Етичния кодекс?
В случай на жалба, Етичната комисия не е обвързана с предварителния преглед, предоставен от НСС. От друга страна, от рекламодател, който е пренебрегнал предварителен съвет може да бъдат поискани убедителни причини за неговото решение и несъответствието в действията му очевидно увеличава шансовете получената жалба да бъде преценена като основателна.

 Какъв е срокът и има ли такса за услугата CopyAdvice

  • Стандартен преглед се предоставя за  3 работни дни. Фирмите, компаниите и асоциациите, членуващи в НСС, имат право на 3 безплатни стандартни прегледа годишно. За всеки следващ се заплаща сумата от 50 лв.
  • Таксата за нечленуващите в НСС рекламодатели/агенции за стандартната услуга е 150 лв.
  • Eкспресен преглед се предоставя  до 24 часа. Цената на експресната услуга за всички е 250 лв.

Банковата сметка на Националния съвет за саморегулация е:
IBAN:  BG57 CECB 9790 10B2 6578 00
BIC:     CECBBGSF

В кои страни се предлага услугата CopyAdvice?
Повече от половината от членовете на Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA) предлагат CopyAdvice: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Чехия, Унгария, Финландия, Франция, Швеция, както и партньорските организации в Бразилия, Индия, Канада, Нова Зеландия, Чили, Южна Африка и др. 

Предлага ли се услугата CopyAdvice за пан-европейски кампании?
От ноември 2009 г. съществува он-лайн услуга, даваща възможност на рекламните специалисти да проверят дали дадена реклама е в съответствие с етичните правила в някоя от 15-те държави, подкрепящи инициативата Copy Advice / Pre-Clearance Facility. Това са Австрия, Белгия, Великобритания , Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Франция, Холандия, Чехия. 

Всички молби за предварителен преглед (CopyAdvice) се разглеждат в условия на пълна конфиденциалност и не са задължителни за изпълнение. На сайта www.ad-advice.org можете да намерите повече информация за условията и цените на международната услуга. 

 Правилник и формуляр