УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА САМОРЕГУЛАЦИЯ“

I. Самоопределяне

Чл. 1. (1) Национален Съвет за саморегулация (тук по-долу „НСС” „Служението”) е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза.

(2) Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на Окръжния съд по седалището на сдружението.

(3) След възникването си, сдружението подлежи на вписване в нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието.

(4) Сдружението не може да се преобразува като такова за осъществяване на дейност в частна полза.

II. Наименование, седалище и срок

Чл. 2. Пълното наименование на сдружението е Сдружение Национален Съвет за Саморегулация, което се изписва на английски като National Council for SelfRegulation.

Чл. 3. (изм. с решение на ОС от 22.03.2023 г.) Седалището на сдружението е в гр. София. Адресът на управление е: гр. София, 1000, бул. „Цар Освободител“ № 14, Лендмарк Център София, ет. 1.Чл. 4. Сдружението се учредява за неопределен срок.

Ш. Цел, средства и дейност

Чл. 5. НСС има за цел развитие и утвърждаване на гражданското общество чрез активни действия, насочени към организация и провеждане на саморегулиране в областта на търговските комуникации, чрез постигане на взаимоотношения на социална отговорност и бизнес етика между всички страни в процеса, в съответствие с действащото законодателство и международна практика.

Чл. 6. Основният способ за постигане на целта се състои в широка обществена дискусия за изработване и спазване на Етичен кодекс, ангажиращ рекламни агенции, рекламодатели, медии, организации за защита на потребителите и всички други страни, имащи отношение към процеса.

Чл. 7. (1 ) Общественополезната дейност на сдружението се изразява в следното:

1. регулираща дейност – иницииране на обществена дискусия за основните принципи и идеи на Етичен кодекс, както и изработването му, разгласяването и спазването му

2. информационна дейност – разпространение на информация за водещите практики в областта на саморегулацията и др.

З. образователна дейност – обучение на заетите в сектора на търговските комуникации с цел издигане общото професионално ниво на индустрията

4. всякаква друга дейност в рамките на закона, която допринася пряко или косвено за постигане на целта на сдружението.

(2) Ограничения в дейността и средствата за постигане на целите на сдружението да се определят само със закон.

(З) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност единствено в случаите, когато тя е свързана с предмета на основната дейност, доколкото това е необходимо за постигане на целите, и като използва прихода за постигане на определените в устава цели.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

IV. Правоспособност

Чл. 8. (1) НСС възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището му.

(2) Действията на учредителите, извършени от името на учредяваното сдружение до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили и преминават по право върху НСС от момент на възникването му. При извършването на действията се указва, че сдружението е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.

V. Членство

Чл. 9. Членуването в сдружението е доброволно.

Чл. 10.(1) Редовни членове на сдружението могат да бъдат юридически лица от трите сектора на рекламната индустрия — асоциации на медии, рекламни агенции и рекламодатели, които споделят целите на НСС, приемат устава, приемат и се задължават да спазват Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, разработени от сдружението („Етичния кодекс“ или само „Кодекса“) и декларират готовността си да работят за постигане на целите на сдружението. Редовните членове на НСС следва да отговарят на следните изисквания:

а) да бъдат представителни асоциации за съответния бранш, техните членове да имат съществен пазарен дял в бранша, който представляват;

б) да имат препоръка от настоящ редовен член на НСС — учредител от сектора, към който се причислява организацията — заявител.

(2) Всеки редовен член има право:

1. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на сдружението,

2. да участва в Общото събрание с право на глас и в провеждането на мероприятията на НСС;

З. да се ползва от дейността на сдружението

4. да поставя за решаване въпроси от общ интерес;

5. да бъде информиран за дейността на НСС;

6. да се ползва от имуществото на сдружението на равни начала с всички останали членове;

7. да напусне доброволно НСС.

(З) Членовете на НСС са длъжни:

1. да спазват устава на НСС и решеният на органите Сдружението;

2. да прилагат Кодекса в своята дейност и съдействат за постигане на целите на Сдружението;

З. да не използват по какъвто и да е начин НСС за цели, противоречащи на устава;

4. да дават своя принос за максимално координиране на усилията за постигане на целите на НСС;

5. да заплащат редовно членски внос и допълнителни парични вноски за финансово обезпечаване на дейността на сдружението, чиито размер и срокове за внасяне се определят с бюджета на НСС и с решения на Общото събрание.

(4) Редовни членове се приемат по решение на Общото събрание въз основа на писмено заявление, описание на дейността на асоциацията и нейните членове, препоръка по чл. 10. ал. 1. т „б“, заверено копие от устава на асоциацията, декларация за приемане на устава, целите на НСС и Етичния кодекс, удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-късно от един месец преди датата на заявлението за членство, списък на редовните и асоциирани членове и решение на колективния орган за управление, когато такова е необходимо според устава.

Чл. 11. (1) Сдружението може да приема и асоциирани членове – юридически лица и дееспособни физически лица, които споделят целите на НСС, приемат устава и Етичния кодекс и декларират готовността си да работят за постигане на целите на сдружението.

(2) Асоциираните членове нямат право на глас в Общото събрание. Те имат правата по чл. 10, ал. 2, т. З, 4, 5, и 7 от Устава и задълженията по чл. 10, ал. З, т. 1 — 4 Устава. Асоциираните членове са длъжни да заплащат редовно членски внос в размер и в срок, определени с решение на Общото събрание.

(З) Асоциирани членове се приемат по решение на Управителния съвет въз основа на писмено заявление, описание на дейността и декларация за приемане на устава, целите на НСС и Етичния кодекс, удостоверение за актуално правно състояние и решение на колективния орган за управление, когато това е необходимо.

(4) Почетни членове се приемат по решение на Общото събрание след покана на база номинация от член на НСС, за особен принос за дейността и съпричастие към постигане на целите на сдружението.

Чл. 12. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването членските права не може да бъде предоставено другиму, освен при правоприемство.

Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключването;

4. с прекратяването на НСС;

5. при отпадане.

(2) Решението за изключване се взема, при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Прекратяването на членството чрез изключване се прилага при неспазване разпоредбите на настоящия устав, при неизпълнение решенията органите на Сдружението, или при други тежки провинения, които нанасят вреди, уронват престижа на Сдружението или пречат на изпълнението на целите му. Това решение се взема от Общото събрание по предложение Управителния съвет. Изключването и отпадането не погасяват задълженията на члена до датата на изключването/отпадането.

(З) Отпадането поради на установените имуществени вноски или системно неучастие в дейността се констатира по документи от Общото събрание, а именно: справка за платен членски внос, съответно, справка от Протоколната книга за участие в заседания. При отпадане, отпадналият член няма право да подаде повторно заявление за членство да е една година от датата на изключването. В случай, че отпадането е настъпило поради неплащане членски внос, при повторно членство, новоприетият член следва да заплаща авансово дължимия за годината членски внос. При повторно включване или отпадане, независимо от основанието, включеният член няма право да членува отново в НСС.

(4) За целите на предходната алинея, налице е основание за отпадане в случай на невнасяне на две последователни вноски или на невнасяне на дължима в продължение на шест месеца от настъпване на нейната изискуемост.

За целите на предходните алинея „системно неучастие“ означава неучастие в три поредни заседания на ОС, без да се изпрати представител, независимо от причините за това.

VI. Устройство и органи за управление

Чл. 14. (1) Върховен орган на сдружението е Общото Събрание.

(2) Управителен орган на сдружението е Управителният Съвет.

(З) Председател на сдружението е член на Управителния съвет, който го представлява във взаимоотношенията с трети лица.

(4) При необходимост може да се назначи Изпълнителен Директор. Неговият избор, назначаване, права и задължения се определят Управителния Съвет. Ако бъде избран Изпълнителен директор, дружеството се представлява от него и Председателя на сдружението, заедно и поотделно.

Чл. 15. Общото събрание се състои от всички редовни членове на сдружението.

Чл. 16. (l) Общото Събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. избира и освобождава членовете на управителния съвет, включително неговия председател, като всяка кандидатура са подлага на отделно гласуване. Членове на УС се избират и освобождават с мнозинство от две трети от редовните членове на НСС;

3. приема и изключва членове в предвидените в Устава случаи;

4. взема решение за откриване и закриване на клонове;

5. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението и назначава ликвидатор/и;

6. приема бюджет на сдружението, както и членския внос и допълнителни парични вноски за финансово обезпечаване на дейността на сдружението;

7. приема отчета за дейността на управителния съвет;

8. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

9. взема решения за безвъзмездно разходване на имуществото,

10. приема Етичен кодекс, негови изменения и допълнения;

11. (изм. с решение на ОС от 22.03.2023 г.)

12. (изм. с решение на ОС от 22.03.2023 г.) определя адреса на Сдружението;

13. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Решенията на Общото Събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(З) Решенията на Общото Събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото Събрание, мотат да бъдат оспорвани пред Общото Събрание по искане на заинтересуваните редовни членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(5) Споровете по ал. З могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 17. (1) Общото Събрание се свиква не по-рядко от веднъж годишно от Управителния Съвет по негова инициатива или по искане една трета от редовните членове на сдружението. Ако в последния случай Управителният Съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото Събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(З) Поканата се изпраща или се връчва на всеки от редовните членове и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) Към поканата се прилагат всички материали по дневния ред, които ще бъдат разглеждани и обсъждани на общото събрание.

Чл. 18. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички редовни членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и редовни членове да се явят.

Чл. 19. (l) Всеки редовен член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител, изпълнителен директор, съдружник, прокурист, заема друга позиция или изпълнява функции, чрез които може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(З) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно, което не следва да бъде нотариално заверено. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 20. (1) Решенията на Общото Събрание се вземат с мнозинство от присъстващи, като решения по чл. 16, ал. l, т. 1, 5 и т. 6 и чл. 30, ал. 4 от настоящия устав се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. Решението на Общото събрание по чл. 16, ал. 1, т. 2, т. 10, чл. 10, ал. 4, и чл. 21, ал. 1 от настоящия устав се взема с мнозинство 2/3 от всички редовни членове на Общото събрание.

(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.

Чл. 21. (1) (изм. с решение на ОС от 22.03.2023 г.) Управителният съвет се състои от девет лица, които се предлагат от редовните членове на сдружението. Редовните членове на сдружението могат да посочват за членове на управителния съвет физически лица и юридически лица, като последните участват в заседанията и работата на Управителния съвет чрез законните си представители или техни пълномощници. Членовете на управителния съвет се избират за мандат от две години.

(2) Всеки сектор (рекламодатели, рекламни агенции, медии) посочва по три лица, които да бъдат членове на управителния съвет. В случай, че от даден сектор има повече един редовен член, то във всички случаи учредителят има право да посочи един представител, а останалите представители се посочват съгласувано от всички редовни членове в сектора, включително учредителя в този сектор. Във връзка с горепосоченото, ако в един сектор присъства само организацията — учредител, тя посочва всички представители в рамките на своя сектор.

(З) (изм. с решение на ОС от 22.03.2023 г.)  Председателят на Управителният съвет се избира от Общото събрание с мандат от две години на ротационен принцип, последователно от всеки от секторите (медии, рекламодатели, рекламни агенции). Председателят се избира измежду членовете на Управителния съвет.

(4) Изискване към членовете на Управителния съвет е да се ползват с доверието на организацията, която ги е посочила. Отпадането на това условие представлява основание за тяхното предсрочно освобождаване.

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат освобождавани предсрочно по решение на Общото събрание. Решението за освобождаване на член на Управителния съвет се взема въз основа на постъпило предложение от номиниралата го организация. При освобождаване на член на Управителния съвет, номиниралата го организация предлага друго лице, което да го замести, след избор от страна на Общото събрание по ред предвиден в Устава. Всеки редовен член има право да предложи за предсрочно освобождаване Председателя на Управителния съвет.

(6) Всеки член на Управителния съвет може да бъде предсрочно освободен по негово искане с решение на Общото събрание по реда на Устава.

Чл. 22. Управителният Съвет:

1. представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията Общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;

4. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението; подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета и отчет за бюджета в края на отчетния период;

6. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

7. приема вътрешните актове, с изключение на устава;

8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отвореност за това;

9. (изм. с решение на ОС от 22.03.2023 г.) Приема Критерии за избор на членовете на органите на НСС и определя членовете на Етичната комисия и Апелативната комисия;

10. приема и изключва членове в предвидените Устава случаи;

11. взема решение за участие в други организации;

12. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

13. изпълнява задълженията, предвидени в Устава,

14. избира и освобождава Изпълнителен директор;

15. взима решение за създаването, условията и правилата на работа и закриването на работни органи, като не може да прехвърля свои задължения и отговорности.

Чл. 23. (1) Заседанията на Управителния Съвет се свикват не по-рядко веднъж на З месеца, чрез покана, изпратена по електронен път до членовете на УС.

(2) Поканата се изпраща 7 дни преди датата на провеждане и съдържа дневния ред и всички материали, които ще бъдат разглеждани и обсъждани.

(З) Заседанията се водят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(4) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяващо участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(6) (изм. с решение на ОС от 22.03.2023 г.) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, решенията по чл. 32 и чл. 22, т. 3, 8,  10, 14 и 15 – с мнозинство от всички членове, а решенията по чл. 22, т. 9 и 25, ал. 2 – с мнозинство от 2/3 от всички членове на Управителния съвет. Председателите на Етичната комисия и на Апелативната комисия се определят с единодушно решение на Управителния съвет.

(7) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взето решене бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл. 24. Председателят на Управителният съвет:

1. организира дейността на УС;

2. представлява сдружението пред трети лица;

З. свиква УС на заседания и подготвя необходимите документи;

4. следи за събиране на членския внос.

Чл. 25. (1) По решение на Управителния съвет, при необходимост, може да бъдат създавани временни и постоянни органи за осъществяване конкретни дейности на сдружението.

(2) (изм. с решение на ОС от 22.03.2023 г.) Етичната комисия (ЕК) е постоянно действащ орган на НСС. Тя се състои от 13 членове – физически лица, определени от Управителния съвет. Всеки от трите сектори (рекламодатели, рекламни агенции, медии) предлага по 4 членове – експерти. Всеки редовен член има право да посочи кандидатура за председател. Мандатът на членовете на ЕК е две години. УС може всяко време да освободи член на ЕК, включително и Председателя. УС е длъжен да направи това незабавно, когато член на ЕК загуби доверието на редовния член, който го е посочил. На мястото на всеки освободен член на ЕК от даден сектор се избира нов член от същия сектор по реда, предвиден в този Устав.

(З) (изм. с решение на ОС от 22.03.2023 г.) Апелативната комисия (АК) е постоянно действащ орган на НСС. Апелативната комисия се състои от 7 членове – физически лица, определени от Управителния съвет. Всеки от трите сектори (рекламодатели, рекламни агенции, медии) предлага по 2 членове – експерти. Всеки редовен член има право да посочи кандидатура за председател. Мандатът на членовете на АК е две години. Правилата по предходната алинея се прилагат и за Апелативната комисия съответно.

VII. Задължение за водене на книги

Чл. 26. (1) НСС води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) В седемдневен срок от провеждане заседанието, председателят или упълномощено от него лице изпраща протокола от проведеното заседание по електронен път до членовете на УС.

(З) Управителният съвет изготвя, а Общото събрание утвърждава доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите другите дейности за набиране на средства;

З. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. финансовия резултат.

(4) (изм. с решение на ОС от 22.03.2023 г.) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на НСС се  заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

VIII. Средства за постигане на целите. Имущество.

Чл. 27. (1) Имуществото на НСС се състои от пари, вещи, вещни права, права на ползване, права върху интелектуална собственост, авторски права, ноу-хау и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическото лице.

(2) Паричните средства на сдружението се съхраняват в банкови сметки.

Чл. 28. Средствата за постигане на целите на НСС се набират от:

1. членски внос и допълнителни парични вноски за финансово обезпечаване на дейността на сдружението в размери, определени от Общото събрание;

2. доброволни вноски, субсидии и дарения, участие в програми;

3. други източници, допустими съгласно действащото законодателство.

4. допълнителна стопанска дейност, само ако е свързана с предмета на дейност на сдружението, доколкото това е необходимо за постигане на целите и при използване на прихода за постигане на определените в този Устав цели. Сдружението ще развива самостоятелна издателска дейност, образователна дейност – организиране на курсове, школи, семинари и практики, консултантска дейност, както и други подобни дейности за популяризиране на трудовете на своите членове, и други сходни организации.

5. личен труд на членовете.

Чл. 29. По решение на Управителния съвет на сдружението могат да се образуват целеви фондове, като техните източници и начини на използване се определят с решението за образуването им.

Чл. 30. (1) НСС разходва имуществото си, включително и безвъзмездно, за развитие и укрепване на гражданското общество. Разходите се извършват съобразно годишен бюджет, изготвен от Управителния съвет и приет от Общото събрание.

(2) Годишните финансови отчети на сдружението подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

(З) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от НСС се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на сдружението съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(4) За безвъзмездно разходване на имуществото на НСС е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

З. юридически лица, финансирали организацията до З години преди датата на вземане на решение;

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на НСС.

(5) НСС не може да сключва сделки с лицата по ал. 4, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

IX. Прекратяване и ликвидация

Чл. 31. НСС се прекратява:

1. с решение на Общото събрание;

2. с решение на съда по седалището на сдружението, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност;

г) по искане на прокурора или органите на държавния финансов контрол, служебно от министъра на правосъдието, в предвидените в закона случаи.

Чл. 32. При прекратяване на НСС се извършва ликвидация от Управителния съвет или от определен от него ликвидатор/и.

Чл. 33. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност удовлетвори кредиторите на НСС от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.

(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите и бившите членове;

2. лицата, били в състава на органите му и служителите му,

З. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;

4. съпрузите на лицата по т. 1-3;

5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

 

6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

Чл. 34. Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на юридическо лице със същата или близка нестопанска цел, избрано от Общото събрание с решението за откриване на производство по ликвидация.

Х. Отговорност на членовете на органи па НСС

Чл. 35. (1) Цялата отвореност пред трети страни за решения, взети колективно от органите на НСС се поема от Сдружението.

(2) НСС ще бъде страна по всички възможни съдебни искания срещу член на негов орган, произтичащи от дейността му, свързана с предмет на сдружението, за което е бил назначен от УС на НСС.

Уставът на сдружение „Национален Съвет за Саморегулация” е приет за пръв път с единодушно решение от всички учредители на Учредителното Събрание на Сдружението, състояло се на 25.09.2009 г. в гр. София.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Асоциация на рекламните агенции – България, сега с наименование СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ“ (БАКА)

2. Българска асоциация на рекламодателите

З . Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО.

Настоящият Устав отразява последните изменения, съгласно решение на Общото събрание на Сдружение „Национален Съвет за Саморегулация“ от 22.03.2023 г.