Националният съвет за саморегулация (НСС) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. 

Учредители на НСС са:
– Българската асоциация на рекламодателите (БАР),
– Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА)  и
– Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО).

Членове на НСС са представители на рекламната индустрия: рекламодатели, рекламни агенции, медии, рекламни специалисти и всякакви други физически и юридически лица или браншови и други асоциации и сдружения, които доброволно приемат целите и устава на НСС.

Основната му задача е да обединява рекламната индустрия зад дефиницията и спазването на правилата на професионалното поведение в областта на рекламата и търговските комуникации като приеме, разпространи и осигури прилагането на Етичен кодекс, в полза на лоялната конкуренция и преди всичко в защита на потребителя.

НСС работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество чрез активни действия, насочени към организация и провеждане на саморегулиране в областта на търговските комуникации, чрез постигане на взаимоотношения на социална отговорност и бизнес етика между всички страни в процеса, в съответствие с действащото законодателство и международната практика. 

Общественополезната дейност на дружеството се изразява в иницииране на обществена дискусия за основните принципи и идеи на Етичния кодекс, както и изработването му, разгласяването и спазването му; разпространение на информация за водещите практики в областта на саморегулацията; обучение на заетите в сектора на търговските комуникации с цел издигане на общото професионално ниво на индустрията.  

Върховния орган на управление на НСС е Общото събрание на редовните членове, а работата му се ръководи от Управителен съвет, подпомаган от Секретариат. За осъществяване на целите Управителния съвет назначава, Етична КомисияАпелативна Комисия, Комисия за пост-мониторинг, Експертна група за тълкуване на Етичния кодекс и други работни органи, необходими за осъществяването на целите на НСС и неговата ефективна работа.

Членство в НСС
Членството в НСС е доброволно. Членове на НСС могат да бъдат юридически лица и физически лица, които споделят целите на НСС, приемат устава и декларират готовността си да работят за постигане на целите на сдружението.

Членовете на НСС са редовни и асоциирани.

Редовни членове на сдружението са браншови асоциации със съществен пазарен дял в бранша, който представляват. Те участват в работата на Общото събрание с право на глас и заплащат членски внос и допълнителни парични вноски за финансово обезпечаване на дейността на НСС.
   
Сдружението може да приема и асоциирани членове – юридически лица и дееспособни физически лица, които споделят целите на НСС, приемат устава, декларират готовността си да работят за постигане на целите на сдружението и плащат определения членски внос. Асоциираните членове участват без глас в работата на Общото събрание.
 

СПИСЪК НА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Българска асоциация на рекламодателите (БАР)
www.baa.bg , член на НСС от м. септември 2009 г.

Българска асоциация на комуникационните агенции – България (БАКА)
www.baca.bg, член на НСС от м. септември 2009 г.

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО)
www.abbro-bg.org, член на НСС от м. септември 2009 г.

СПИСЪК НА АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ 

Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН)
 www.apitsd.com, член на НСС от м. юни 2010 г.

United Partners
www.united-partners.com, член на НСС от м. ноември 2010 г.   

Procter & Gamble
www.pgbalkans.com/bu, член на НСС от м.януари 2011 г.

Агенция Кросс
www.cross-bg.net, член на НСС от м.май 2011 г.

Кредисимо АД  
www.credissimo.bg, член на НСС от ноември 2013 г.

Студио Модерна България
www.studio-moderna.com, член на НСС от май 2015

„Градус – 1“ ООД 
www.gradus.bg – член на НСС от юли 2016

Eurofootball Limited
www.efbet.com– член на НСС от юни 2017

„Монделийз България“ ЕООД
www.mondelezinternational.com – член на НСС от ноември 2017

„Евробет“ ООД
www.eurobet.bg – член на НСС от април 2018

БОНЕККС ЕООД
https://www.bonex.bg – член на НСС от м.ноември 2020 г.

Асоциация на игралната индустрия в България
https://agib.bg/bg/za-nas/ – член на НСС от м.февруари 2021

GOOGLE
Член на НСС от м. Февруари 2021

ЧЛЕНСКИ ВНОС

За асоциирани членовe годишният членски внос е както следва:
–   за браншови асоциации и др. колективни организации – 1500 лв.
–   за индивидуални фирми – 500 лв.
–   за физически лица – 50 лв.

Редовните членове заплащат определения от Общото събрание членски внос.