Как да подадете жалба за нарушение на етичните правила за реклама

В Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:

1. Етичния кодекс – по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или   

2. Правилата за онлайн поведенческа реклама – по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. 

Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

За регистриране на жалба и процедурата по тях не се плащат такси.

Жалба може да подаде всяко заинтересувано физическо или юридическо лице или държавен орган. 

Националния съвет за саморегулация (НСС) може да прояви и собствена инициатива (самоcезиране). Когато НСС се самосезира за нарушение на Етичния кодекс/Правилата, се прилага процедурата, валидна за жалбите от всяко друго физическо или юридическо лице

Жалбите се подават в писмена или електронна форма. 
Писмените жалбите се изпращат (чрез е-mail или писмо) на адреса на Секретариата на НСС:  
гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 1
е-мail: office@nss-bg.org

Електронните жалби се подават чрез попълване на съответната онлайн форма на сайта на НСС www.nss-bg.org.

Жалбата трябва да съдържа следното: 

 • името, а за юридически лица и ЕИК/данни за съдебната регистрация на молителя;
 • адреса (седалището и адреса на управление) на молителя;
 • в какво се състои искането и изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата.Жалбата трябва да посочва подробности и сериозни аргументи;
 • доказателствата в подкрепа на жалбата;
 • подписа на лицето, което подава жалбата, или на неговия пълномощник;

Неподписани или анонимни жалби не се разглеждат от комисията.

Трансгранични жалби 

Ако жалбата ви се отнася до реклама с произход извън границите на България, тя ще бъде третирана като трансгранична жалба. Това означава, че тя ще бъде насочена чрез Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA) към органа за саморегулация в съответната страна на произход, където се прилагат местни етични правила. Разглеждането на тези жалби също е безплатно.

За страна на произхода се приема страната, в която е седалището на излъчващата платформа, а в случаите на интернет/дигитални реклами и др. форми на директен маркетинг – страната, в която е седалището на рекламодателя.

 • Австрия
 • Белгия 
 • България
 • Великобритания
 • Германия
 • Гърция
 • Ирландия
 • Испания
 • Литва
 • Люксембург                       
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словакия
 • Словения
 • Турция
 • Унгария
 • Финландия
 • Франция
 • Холандия
 • Чехия
 • Швеция
 • Швейцария
 • Австралия
 • Бразилия
 • Индия
 • Нова Занландия
 • Индия
 • Канада
 • Чили
 • Южна Африка

В случай, че е невъзможно чрез системата на EASA  да се отговори на трансгранична жалба, когато рекламата е насочена към български потребители ( напр. чрез уебсайт, базиран в България или използуващ български език или посочващ адрес за контакт в България или пък когато цените са посочени в български лева), НСС ще предприема мерки да реагира на жалбата, прилагайки Националните етични правила.  

Въпреки, че от наша страна ще бъде направено всичко възможно да предпазим българските потребите от вредно съдържание в търговската комуникация, трябва да се отчете факта, че възможностите на НСС са ограничени когато става въпрос за трансгранични търговски съобщения.

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБА

При постъпване на жалба, Секретариатът на НСС извършва проверка на съдържанието и незабавно регистрира жалбата, като образува преписка и уведомява молителя за това.

Ако жалбата не отговаря на изискванията на Правилника за приложение на Етичния кодекс , на молителя се изпраща съобщение да отстрани допуснатите нередовности в 3-дневен срок .

В случай на очевидна неприложимост на етичните правила към жалбата, Секретариатът може да откаже регистриране на жалбата и да я върне на молителя с обяснение. Отказът подлежи на обжалване пред Апелативната комисия.

Жалба, подадена повторно по въпрос, по който вече има решение, не се разглежда, освен ако е във връзка с изпълнението на решението или се основава на нови факти и обстоятелства. Решенията по такива оплаквания касаят само новите факти и обстоятелства.

В случай на приложимост на етичните правила към регистрираната жалба, се образува процедура.

Жалбата може да се оттегли от молителя във всяко положение на процедурата.  

Жалбите за нарушение на Етичния кодекс или Правилата за онлайн поведенческа реклама, за които е открита процедура, се разглеждат от 13-членна национална Етична комисия , при спазване на принципа за независимост и липса на конфликт на интереси. 

Жалбите се разглеждат не по-късно от 10 дни от датата на регистриране на жалбата. В случаи на фактическа сложност, когато естеството на случая изисква повече логистично време за събиране на доказателства от ответната страна, сроковете може да бъдат удължавани еднократно от ЕК, но с не повече от 10 дни. 
Основната задача на Етичната Комисия е да анализира търговска комуникация, срещу която е регистрирана Жалба и да взима решения за съответствието на тази комуникация с разпоредбите на Етичния кодекс/Правилата. 

Когато Етичната комисия установи извършено нарушение на Етичния кодекс/Правилата, тя постановява прекратяване на нарушението с мотивирано писмено решение. 

В случай на липса на нарушения Комисията оставя жалбата без уважение. 

Само в случай на събрани нови обстоятелства по жалбата, жалбоподателят или ответната страна има право да обжалва решението на Етичната комисия пред Апелативната комисия. Решението на АК е окончателно не подлежи на обжалване.  

Страните по жалбата се уведомяват за решението на комисиите един работен ден след взимане на решението, а мотивите се представят в срок от 1 седмица по пощата с обратна разписка или по е-мейл с електронен подпис. Когато случаят го изисква, Секретариатът изпраща мотивираното решение и на релевантните държавни органи и национални организации. Решението се обявява на сайта на НСС, освен ако страните не са пожелали друго. Управителния съвет може да реши да публикува бюлетин, съобщение за пресата или друга форма на съобщение, касаещо взетото решение.

За членовете на НСС, решението на Етичната комисия е задължително, като срокът за изпълнение е 5 работни дни от датата на получаване на решението, освен ако в самото решение не е постановено друго.

За онези, които още не са членове на НСС, решението на Етичната комисия не може да бъде задължително. В този случай, НСС изисква от виновната страна в определения срок доброволно да преустанови нарушението.

В случай, че ответната страна по жалбата не изпълни доброволно решението, НСС уведомява за случая всички свои членове и обществеността. НСС може да поиска от свои членове-медии да преустановят излъчването на въпосната реклама, която е в нарушение на Етичния Кодекс. В определени случаи може да уведоми релевантните регулационни органи и неправителствени организации, като приложи копие от решението и всички събрани по случая доказателства.