Правилник за предоставяне на предварителен преглед (COPY ADVICE)

1. (1) НСС може да извършва предварителен преглед за съответствие на дадена търговска комуникация по дух и съдържание с изискванията на Етичния кодекс.

(2) Услугата се предоставя по искане на рекламодател, рекламна агенция или медия под формата на становище за съответствие с Етичния кодекс и препоръка за промени, ако това е необходимо.

2. (1) Исканията за предварителен преглед се изпращат в писмена форма (чрез е-mail или писмо) на адреса на НСС, заедно с търговската комуникация, за която се иска преглед и Обосновка на твърденията. (Приложение 1).

(2) Обосновката на твърденията се предоставя под формата на попълнен въпросник по образец (Приложение 1), с информация за истинността на данните, описанията, илюстрациите и препоръките, цитирани в рекламното съобщение.

3. Искане за предварителен преглед може да бъде отправяно във всяка фаза на творческия процес – идея, дизайн, сценарий, готово копие.

4. (1) Исканията за предварителен преглед се разглеждат от състав, определен от УС на НСС.

(2) Всички молби за предварителен преглед се разглеждат в условия на пълна конфиденциалност, като за целта се подписва Декларация за конфиденциалност.

5. Редът на регистриране на искането за предварителен преглед е същият като реда, приложим за Жалба.

6. (1) След регистрирането на искане за предварителен преглед Секретариатът незабавно го изпраща, заедно с приложените към него обосновка и материали до членовете на състава за разглеждане на тези искания с молба за становище.

 (2) Становището на НСС при стандартен преглед се предоставя за  3 работни дни, а експресен преглед се предоставя  до 24 часа след получаване на цялата изискуема информация.

7. Становището се съставя от Секретариата на НСС и трябва да съдържа:

а. референтен номер и дата на регистриране на искането;

б. инициатор на искането;

в. предмет на искането;

г. текстове на Етичния кодекс, които са били анализирани;

д. заключение

8. (1) За извършването на предварителен преглед се заплаща такса, определена от УС.

 (2) Дружествата, членуващи в НСС имат право на 3 безплатни стандартни предварителни прегледа годишно. За всеки следващ се заплаща такса, определена от УС.

9. (1) Рекламодател, рекламна агенция или медия могат да поискат втори предварителен преглед на търговска комуникация, след корекция в съответствие със становището на НСС.

 (2) За повторен преглед не се дължи такса.

10. Становището на НСС за съответствие на дадена търговска комуникация с Етичния кодекс не освобождава получилата го страна от задължението да спазва действащите законови норми в страната.

11. (1) Становището на НСС не е задължително за рекламодателя, агенцията или медията, която го е поискала.

 (2) Услугата Copy Advice не може напълно да елиминира риска от допускане на нарушения на правилата и последващи жалби свързани с това. Ултимативната отговорност за етичността на рекламите носи рекламодателят.

12. В случай на жалба по отношение на търговска комуникация, за която е получен предварителен преглед, Етичната комисия на НСС не е обвързана със становището, изразено в него.