Защо е необходима саморегулация на рекламата и търговската комуникация?

Рекламата играе важна роля в пазарната икономика. Тя стимулира растежа, насърчава конкуренцията и разширява възможностите за избор пред потребителите. Рекламата е бързо и ефикасно средство за запознаване на потребителите с новостите на пазара и с разнообразието, естеството и качеството на предлаганите продукти. Рекламата е важен фактор за увеличаване на пазарния дял на даден продукт и е от жизнено важно значение за въвеждането на нови или подобрени продукти на пазара.
 
За да изпълни тази своя важна роля, рекламата трябва да вдъхва доверие у потребителя. Ето защо тя трябва да бъде законна, благоприлична, почтена, честна и правдива. Ако рекламата заблуждава потребителите, те няма да купят продукта повече от веднъж. Ако рекламата е обидна за потребителите, те няма да посегнат въобще към дадения продукт. Лошата реклама, дори да е само незначителна част от целия обем търговска комуникация, постепенно ще подкопае потребителското доверие и цялата реклама ще пострада. Ето защо в интерес на самата рекламна индустрия е да осигури подходяща регулация на рекламата и търговската комуникация. Има два традиционни начина да се регулира – чрез подробно законодателство или чрез саморегулация. На практика обаче винаги става въпрос за баланс между тези начина за налагане на правила.