Управителният съвет на НСС е с тригодишен мандат и се състои от 10 човека, избрани от Общото събрание. Управителният Съвет избира от своя състав Председател, който управлява и представлява Сдружението пред трети лица. 

УС приема основните насоки и програма за дейността на сдружението, приема и изключва асоциираните членове, назначава работни органи и определя реда на работата им и организира извършването на дейността на сдружението, като осигурява изпълнението на решенията на общото събрание. 

Дейността на УС се подпомага от Секретариат, а при необходимост може да бъдат създавани и други временни и постоянни органи по специални въпроси.

Секретариатът на НСС подпомага работата на Управителния съвет, на Етичната комисия и Апелативната комисия, както и на другите работни органи на НСС, като организира оперативната работа и заседанията, поддържа документацията на сдружението и осигурява комуникацията между членовете, работните органи и външните лица.
   
За връзка със Секретариата на НСС:  г-жа Ели Михайлова

е-мейл: office@nss-bg.org,  тел.: 0886 695 616

Състав на Управителния съвет