Трансгранични жалби: Приемане на принципа „страна на произхода“

Общото събрание прие допълнения на Етичния кодекс, свързани с приемане на принципа „страна на произхода“ при трансграничните жалби. Ако жалбата се отнася до реклама с произход извън границите на България, тя ще бъде третирана като трансгранична жалба. Това означава, че тя ще бъде насочена чрез Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA) към органа за саморегулация в съответната страна на произход, където се прилагат местни етични правила. За страна на произхода се приема страната, в която е седалището на излъчващата медия, а в случаите на интернет/дигитални реклами и др. форми на директен маркетинг – страната, в която е седалището на рекламодателя. Разглеждането на тези жалби също е безплатно.