НСС ще прилага към рекламите Критериите за оценка на съдържание, което е неблагопроиятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата

С приетите от Общото събрание Промени в Правилника за приложение на Националния етичен кодекс, Етичната комисия на НСС ще прилага в работата си Критериите за оценка на съдържание, което е неблагопроиятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата  в частта им, касаеща търговската комуникация. Една от най-важните задачи пред НСС е да осигурява все по-гарантирана защита на децата от потенциално вредно съдържание в рекламите и търговската комуникация.

https://www.nss-bg.org/polezno/