НСС отчете дейността си за 5-те години от своето основаване

На традиционнната работна закуска, проведена на 18 март 2015 г.,  Националният съвет за саморегулация сподели резултатите, постигнати през 5-годишния период от основаването си досега, както и предизвикателства стоящи пред саморегулацията в рекламата и търговската комуникация в България. За периода са получени над 300 жалби, като при 1/3 от тях са установени нарушения на Етичния кодекс за реклама и търговска комуникация.

В срещата участваха представители на Съвета за електронни медии, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения, Българската агенция за безопасност на храните, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния център по обществено здраве и анализи, Комисията за защита на конкуренцията, Държавната агенция за закрила на детето, Национална мрежа за децата и предтсвители на бизнеса.

Представени бяха приетите от Общото събрание на НСС допълнения на Етичния кодекс – Правила за онлайн поведенческата реклама (Оnline Behavioral Advertising – OBA), които имат за цел да осигурят прозрачност и потребителски контрол върху начина, по които т.н. „трети страни“ събират и използуват информация онлайн с цел доставяне на реклама, основано на поведението и интересите на потребителите в интернет. 

Във връзка с нарастващата роля на интернет рекламите, представени бяха и механизмите на Европейския алианс за стандарти в рекламата (ЕАSA) за разглеждане на трансгранични жалби. Въведен е принципът \“страна на произход\“, съгласно който към интернет рекламите се прилагат етичните правилата на държавата, в която е седалището на рекламодателя, за разлика от другите видове реклами, където страната на произход е тази, в която е базирана излъчващата медия. Едно от предизвикателствата, пред които е изправен НСС, са интернет рекламите на хранителни добавки и козметични продукти. Нерядко те са заблуждаващи, като нарушенията понякога са в самите реклами, но най-често подвеждащата информация е в сайтовете към които рекламите водят. Често тези сайтове са с неустановен собственик и невъзможността да се установи контакт с рекламодателя прави прилагането на механизмите на саморегулация невъзможни. В тази област НСС ще търси сътрудничество с регулаторите. Отчетено бе подписването на Меморандум за сътрудничество между НСС и БАБХ, както и че се очаква подписването на такава рамка за сътрдничество и с Министерство на здравеопазването. В допълнение на работещото вече няколко години успешно сътрудничество със СЕМ, тези споразумения гарантират на обществото, че с едновременното прилагане на инструментите на закона и саморегулацията, потребителите ще бъдат по-добре защитени от вредно съдържание в рекламите.

Във връзка с продължаващата загриженост на обществото за рекламите на храни и децата, НСС заяви своето желание да съдейства на хранителната индустрия да инициира проект за саморегулация (BG Pledge)  подобно на европейската инициатива EU Pledge. Целта е хранителни компании, работещи в България доброволно да поемат ангажимент да приложат препоръките на СЗО за ограничаване на рекламите за деца до 12-годишна възраст.

Проф. д­-р Веселка Дулева, национален консултант на МЗ по „Хранене и диететика“ и началник отдел „Храни и хранене“ към Националния център по обществено здраве и анализи информира участниците, че един от приоритетите на Европейската комисия е намаляване натиска на реклама на храни, предназначени за деца. Вече са публикувани  хранителни профили, разработени от Световната здравна организация, които включват всички групи храни с определени критерии по отношение съдържание на сол, захар и мазнини. България участва в процеса на разработване на тези профили. Те имат за цел да определят кои храни не трябва да се рекламират за деца и към настоящия момент това се случва на доброволен принцип. Възможно е с времето препоръките да бъдат включени в регулаторна рамка на ЕС.

На срещата бе представена и конкретната практиката на Етичната комисия, основните казусите, които са възникнали за решаване и практическите проблеми, пред които са били изправени членовете.

В заключение се отчете, че независимо, че има още много предизвикателства пред саморегулацията, за краткото време на своето съществуване НСС е завоювал позиции  на  припознат от обществото независим и прозрачно работещ в полза на потребителите орган,  уважаван и надежден партньор на регулаторите и сродните неправителствени организации.