ЗРТ призна саморегулацията в рекламата и търговските съобщения

В изпълнение на препоръките на Европейската директива за аудио-визуални медийни услуги, последните промени на  Закона за радио и телевизия призна процеса на саморегулация в рекламата и търговските съобщения. Чл. 76, ал. (2) на ЗРТ задължава доставчиците на медийни услуги да спазват нормите на
Етичния кодекс на българските медии, разработен от Фондация „Национален съвет за журналистическа етика“, и Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, разработени от Сдружение „Национален съвет за саморегулация“. Чл. 126 (г) предвижда на доставчик на медийни услуги, който не изпълни в срок решение на Етичната комисия към Фондация „Национален съвет за журналистическа етика“ и/или Сдружение „Национален съвет за саморегулация“, да се налага имуществена санкция.

С това процесът на регулиране на рекламата и търговските съобщения в България навлиза в режим на ко-регулация, един прогресивен и  динамичен процес на взаимодействие на регулатора и неправителствения сектор,  доказал своята ефективност в редица развити страни в Европа.