Етичната комисия е основен функционален орган на Националния съвет за саморегулация, като нейната задача е да анализира търговските комуникации за съответствие с разпоредбите на Етичния кодекс.

Етичната комисия е с мандат от 3 години и се състои от 13 души: Председател – експерт, избран с квалифициарано мнозинство от членовете на комисията за срок от три години, който ръководи работата на Етичната комисия и представлява същата пред трети лица; и Членове – изявени специалисти от рекламната индустрия и други професии и различни научни общности и неправителствени организации.

Членовете на Етичната комисия изпълняват своите задължения по собствена съвест и убеждения при спазване на принципите за законосъобразност, безпристрастност, прозрачност, справедливост, предвидимост, конфиденциалност, етичност и липса на конфликт на интереси. Те не представляват интересите на членовете на НСС, които приемат Етичния кодекс или на организациите, които са ги предложили.

В случай на конфликт на интереси всеки член Етичната комисия има моралното задължение да направи самоотвод. В случай на конфликт на интереси и страните по жалбата могат да поискат отвод на член на комисията. Всяка информация, писмена и устна, получена в хода на работата на Етичната комисия представлява професионална тайна и членовете на комисията и привличаните от тях eксперти са длъжни да я пазят в пълна конфиденциалност. 

Състав на Етичната комисия