В случай на събрани нови обстоятелства във връзка с вече взето решение от Етичната комисия , жалбоподателят или ответната страна имат право да обжалват решението пред Апелативната комисия.

Основната задача на Апелативната комисия е да разглежда новите обстоятелства , които сами по себе си или във връзка с предишните мотиви за решението биха могли да доведат до решение, значително различаващо се от взетото от Етичната комисия решение. Решенията на Апелативната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване.

Апелативната комисия има мандат от 3 години и се състои от 13 члена,  изявени представители на рекламната индустрия и други професии и различни научни общности и неправителствени институции.

Членовете на Апелативната комисия изпълняват своите задължения по собствена съвест и убеждения при спазване на принципа на липса на конфликт на интереси. Те не представляват интересите на членовете на НСС, които приемат Етичния кодекс или на организациите, които са ги предложили.

В случай на конфликт на интереси, всеки член Апелативната комисия има моралното задължение да направи самоотвод. В случай на конфликт на интереси и страните по жалбата могат да поискат отвод на член на комисията.

Всяка информация, писмена и устна, получена в хода на работата на Апелативната комисия представлява професионална тайна и членовете на комисията и привличаните от тях лица са длъжни да я пазят в пълна конфиденциалност.

За подаване на жалба към Апелативната комсия се заплаща такса, определена от УС на НСС.

Таксите са както следва: 30 лв. за физическо лице, 150 лв. за юридическо лице. 

Банкова сметка:
IBAN: BG57 CECB 9790 10B2 6578 00
BIC: CECBBGSF

Състав на Апелативната комисия