начало  -  Новини  -  На 19 октомври 2011 година се проведе Общо събрание на Националния съвет за саморегулация
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

На 19 октомври 2011 година се проведе Общо събрание на Националния съвет за саморегулация

20.10.2011

На 19 октомври 2011 година се проведе Общо събрание на Националния съвет за саморегулация

 

На събранието бе одобрен и приет Годишен доклад за дейността на организацията за периода октомври 2010 г. – октомври 2011 г.

 

За периода в НСС са постъпили  92 сигнала и жалби и са открити 53 процедури. Най-много (36) са процедурите по жалби срещу телевизионни реклами, следвани от външните реклами (12)  и радио реклами (3). Най-много са процедурите открити срещу търговски съобщения на телекомите (10) и козметичната индустрия (10), следвани от храните (5), хазарта и вещите за дома (по 4), алкохолните напитки, финансовите услуги и ИТ продукти (по 3). Най-много процедури са образувани за подвеждаща търговска комуникация (20), морал и благоприличие (18, от които неподходящи за деца - 7), следвани от социалната отговорност (9). По 27 от случаите с открити процедури не са установени нарушения, а 24 са санкционираните от ЕК нарушения на Етичния кодекс. Само един случай е бил отнесен към Апелативната комисия, която е потвърдила решението на ЕК.

Въведена бе услугата Copy Advice.

Постигнати са успехи с утвърждаване на законодателната рамка на саморегулацията. Подписан бе Меморандум за сътрудничество със СЕМ. НСС се присъедини към предложенията за промяна в ЗРТ, която се отнася до участието на деца в телевизионни програми и участва с предложения за изработването на специални Критерии в тази област. Съгласувана бе Рамката за храните с Министерство на здравеопазването.

Приети бяха някои промени в Устава на НСС. Мандатът на Управителния съвет и органите на организацията бе увеличен от 2 на 3 години.

Общото събрание преизбра досегашния Управителен съвет в състав от 7 души.