Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

Политика за спазване на изискванията на конкурентното право

Чл.1 Националният съвет за саморегулация (НСС) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза и има за цел развитие и утвърждаване на гражданското общество чрез активни действия, насочени към организация и провеждане на саморегулиране в областта на търговските комуникации, чрез постигане на взаимоотношения на социална отговорност и бизнес етика между всички страни в процеса, в съответствие с действащото законодателство и международната практика.

Чл.2. Политика на НСС е да не допуска организацията да бъде използвана от който и да е неин член, чрез действие или бездействие за цели, противоречащи на релевантната нормативна уредба и правилата за честна конкуренция.

Чл.3. НСС не стимулира под никаква форма поведение и не участва в дейности, които нарушават Закона за защита на конкуренцията или биха могли по какъвто и да е начин да нарушат принципите на отговорното бизнес поведение и лоялната конкуренция.

Чл.4 Общото събрание на НСС упражнява редовен контрол над стриктното спазване на тази политика от членовете на сдружението, както и неговите органи.

Чл.5 Членовете на сдружението са длъжни за спазват нормите на конкурентното право и не трябва да използват НСС и членството си в организацията, директно или индиректно:

а) да постигат или да се опитват да постигат споразумения или договорености с един или повече свои конкуренти;

б) да получават или да се опитват да получават, да обменят или се опитват да обменят информация, представляваща търговска тайна по отношение на която и да е друга фирма или организация, освен информацията която е общодостъпна в контекста на добросъвестната бизнес практика;

в) да стимулират поведение, противоречащо на лоялната конкуренция или да се ангажират в каквито и да са дейности, които биха могли да нарушат нормите на приложимото конкурентно право или принципите и правилата на лоялната конкуренция.