Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

Какви са ползите от саморегулацията ?

За потребителите: Като избягва сложни и бавни съдебни процеси, саморегулацията предлага на потребителите бързо, просто и леснодостъпно, а и най-вече безплатно средство за отговор на техните жалби. Саморегулацията също така е гъвкав механизъм - тя бързо откликва на променящите се обществени нагласи, както и на нововъзникващите канали и техники на комуникация. Тя постига бърз резултат посредством санкционирането на нарушителите чрез публикуване на решението на етичното жури или отказ на медиите да излъчват реклама, нарушаваща правилата. 
 
За рекламната индустрия: Ефективната саморегулация означава, че рекламната индустрия активно работи за това рекламата и търговската комуникация да бъде честна, почтена, достоверна и законна. Това позволява на индустрията да изгради отношения на доверие с потребителя, като по този начин осигурява повишаване на консумацията на рекламираните стоки и услуги.
 
За регулаторите: Саморегулацията е алтернатива на подробното законодателство, но не и на закона по принцип. Наложило се е мнението, че саморегулацията работи най-добре, когато самият закон й отделя място и дефинира ролята й. Законът и саморегулацията се допълват взаимно, а постигнатия по този начин резултат не би могъл да бъде постигнат от нито една от системите поотделно. Законът е добър за определяне на общите принципи, например че рекламата не трябва да бъде заблуждаваща. Саморегулацията, поради по-голямата си гъвкавост и интерпретиране на правилата не само по буква, но и по дух, дава бърз и ефикасен отговор на специфични въпроси, свързани с рекламата. При това, законодателството си запазва правото на ‘последна дума’, която саморегулацията може сама да поиска, когато се сблъска с незаконна реклама (например порнография) или пък с икономически оператори, които отказват да се съобразяват с правилата.