Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

Критерии за независимост при избор на независимите членове на органи на НСС

 Общи разпоредби

1. Независимостта на част от членовете на органите на Националния съвет за саморегулация и прозрачността на техния избор е необходимо условие за ефективна дейност и за повишаване на доверието на регулаторите, бизнеса и обществото към организацията.

2. Критериите за независимост и избор на членове на органи на НСС се изработват въз основа на законови норми и добри практики в страните от Европейския съюз и се приемат приемат от Общото събрание на НСС.

Критерии за независимост на членове на органи на НСС

3. За независим ще се счита член на орган на НСС, който към датата на избирането му и през цялото време на работа в полза на организацията:

а. не заема длъжностна позиция в държавен орган общински, регулаторен и контролен;

б. не е акционер или член на управителен или контролен орган, прокурист или служител във фирма или организация, членуваща в НСС - индивидуално или колективно, или на техни клонове и подразделения;

в. не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на фирма или организация, членуваща в НСС - индивидуално или колективно, или на техни клонове и подразделения;

г. не се намира в трайни търговски отношения с фирма или организация, членуваща в НСС - индивидуално или колективно, или с техни клонове и подразделения, които могат да повлияят на независимостта на неговите съждения.

 

Доказване на независимост и липса на конфликт на интереси

4. Кандидатите за участие в орган на НСС, за което има изискване на независимост, доказват липсата на обстоятелствата по т. 3 с декларация.

5. Когато има изискване за независимост, лицата, избрани за членове на управителни, контролни и изпълнителни органи на НСС, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата, описани в т.3 по-горе, са длъжни незабавно да уведомят Управителния съвет на НСС. В този случай лицата автоматически престават да осъществяват функциите си от датата на от датата на протокола, с който органът, който го е избрал, констатира това обстоятелство.

6. От всички членовете на Етичната и Апелативна комисия на НСС се изисква да декларират конфликт на интереси, които биха могли да засегнат тяхната безпристрастност при взимането на решения.

Настоящите Критерии са приети с решение на ОС на Сдружение „Национален Съвет за Саморегулация” от 14.11.2012 г: