начало  -  кодекс  -  Препоръки

Препоръки по отношение на текстове под линия, използвани в търговска комуникация

1. Препоръките се отнасят до:

1.1. Бележки под линия, съдържащи информация за потребителите;

1.2. Пояснителни текстове, изисквани от закон или друг нормативен акт, както и текстове, ограничаващи обхвата на търговското предложение и неговите твърдения.

 

2. Препоръките са съобразени с възможностите за възприемане на търговската комуникация от страна на средно интелигентния и информиран потребител, който не страда от физически, ментални или друг вид ограничения, затрудняващи обичайното възприятие.

 

3. Препоръките се отнасят и за бележки, изисквани от закона, освен в случаите в които законът налага специфични уточнения. В тези случаи рекламодателите са длъжни да съобразят търговската комуникация със специфичното секторно законодателство. 

 

4.Общи препоръки:

4.1. Когато се използват текстове под линия те не трябва да пречат на други визуални или текстови елементи, които са част от офертата;

4.2. Текстът под линия не трябва да изопачава информация, дадена от аудио частта на рекламата, която има значение за потребителя и може да повлияе върху неговото поведение;

4.3. Текстът под линия трябва да бъдат четим в обикновени условия на представяне;

4.4. Ако текстът не се движи, той трябва да присъства на екран достатъчно време, за да може да бъде прочетен от потребителя по смисъла на т. 2;

4.5. Ако текстът се движи, скоростта му трябва да е съобразена с възможността на потребителя да го прочете по смисъла на т. 2.
 

5.Текстовете следва да бъдат съобразени едновременно със следните изисквания:

5.1.  Да са разположени хоризонтално с адекватен размер на буквите;

5.2.  В шрифт, който се чете лесно (шрифтът в цялата реклама не е нужно да е един и същ);

5.3. В  цвят, който контрастира с цвета на фона;

5.4. С нормални отстояния между буквите.

6.Технически препоръки:

6.1. Текстът  трябва  да  бъде  с  малки  букви.  Главни  букви  се  използват   когато    граматическите правила го изискват;

6.2. Текстът следва да отговаря на изискванията на член 3.3 от Етичния кодекс, по възможност  да бъде поставен върху вепрозрачен едноцветен фон и се препоръчва неговият размер да отговаря на поне един от следните минимални критерии:

6.2.1. Височина на един ред – 14 телевизионни линии;

6.2.2. Височина на един ред – 12 пиксела;

6.2.3. Пункт на шрифта – 11 при Hebar и при Helen, респективно – съответстващ пункт при други използвани шрифтове.

 

7. В случаите, в които горните правила са трудно приложими или спазването им налага рекламното съобщение да надхвърли обичайната продължителност и/или обем, рекламодателите следва по ясен, точен и недвусмислен начин да укажат за потенциалните потребители както необходимостта от подробно запознаване с условията на предложението, така и начинът, по който това може да стане.